4-[(E)-2-(1-Isopropyl-1H-indol-3-yl)-vinyl]-1-methyl-pyridinium

1,2,4-trichlorobenzene.png