1-Ethyl-4-[(E)-2-(1H-indol-3-yl)-vinyl]-pyridinium

1,2,4-trichlorobenzene.png