1-Decyloxycarbonylmethyl-3-methyl-2-o-tolyloxymethyl-3H-benzoimidazol-1-ium

1,2,4-trichlorobenzene.png