[3-(2-phenylethyl)-1-(3-phenylpropyl)piperidin-3-yl]methanol

1,2,4-trichlorobenzene.png