sodium 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-benzyl-4-methyl-3-oxo-3,5-dihydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-6-olate

1,2,4-trichlorobenzene.png