(4-hydroxyphenyl)azanium

1,2,4-trichlorobenzene.png