7-Methylnaphthalene-1-sulfonic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png