Pyridine, 2-methyl-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png