N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-3-(2-pyridin-4-ylethyl)indolizine-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png