3-chloro-2-isopropylpyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png