ethyl 2-hydroxy-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutanoate

1,2,4-trichlorobenzene.png