N-[1,3-benzothiazol-2-yl(phenyl)phosphoryl]-1,3-thiazol-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png