diethyl 5-[(4-bromobenzoyl)carbamothioylamino]-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png