2-HYDROXY-6-IODOBENZONITRILE

1,2,4-trichlorobenzene.png