3-(2-acetylaminophenyl)-1-phenyl-5-(2-pyridyl)-1,2-dihydropyridin-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png