4-(Dimethylamino)phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png