Dimethyldithiocarbamic acid, dimethylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png