2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl

1,2,4-trichlorobenzene.png