1-[(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridinium

1,2,4-trichlorobenzene.png