1-Naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-7-(methylamino)-

1,2,4-trichlorobenzene.png