1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

1,2,4-trichlorobenzene.png