4-HYDROXY-2-IODOBENZONITRILE

1,2,4-trichlorobenzene.png