Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png