3-(4-fluorophenyl)-7,8-dimethoxy-5-[(3-methylphenyl)methyl]pyrazolo[4,3-c]quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png