3-(4-fluorophenyl)-5-[(2-fluorophenyl)methyl]-7,8-dimethoxypyrazolo[4,3-c]quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png