5-[(2-fluorophenyl)methyl]-7,8-dimethoxy-3-phenylpyrazolo[4,3-c]quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png