5-benzyl-3-(4-fluorophenyl)-7,8-dimethoxypyrazolo[4,3-c]quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png