N1-(3-Aminobenzoyl)-N2-(4-methoxybenzoyl)-1,2-benzenediamine

1,2,4-trichlorobenzene.png