5-amino-1-(2-anilino-2-oxoethyl)-N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)triazole-4-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png