Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate

1,2,4-trichlorobenzene.png