4-Benzoyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[2-[4-(morpholin-4-ylcarbonylamino)-4-phenylpiperid-1-yl]ethyl]morpholine hydrochloride monohydrate

1,2,4-trichlorobenzene.png