5-Methylthiodimethyltryptamine

1,2,4-trichlorobenzene.png