2-(4-fluorophenoxy)ethyl 3-[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methoxy]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png