2-benzhydryl-1-methylpiperidin-3-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png