3,7-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid

3,7-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid