4-chloro-7-(4-methylphenyl)-5-phenylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine

1,2,4-trichlorobenzene.png