2-Benzyl-1-(2-dimethylaminoethyl)indane hydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png