diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol

1,2,4-trichlorobenzene.png