2,2,4,4,6,8,8-HEPTAMETHYLNONANE

1,2,4-trichlorobenzene.png