Gold, (2,4,6-trimethylphenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png