2-[(2-phenoxyethyl)sulfanyl]-1H-benzimidazole

1,2,4-trichlorobenzene.png