4-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png