3-FLUORO-4-HYDROXY-5-IODOBENZONITRILE

1,2,4-trichlorobenzene.png