ethyl 3-(benzoylcarbamothioylamino)-6,6-dimethyl-4,7-dihydrothieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png