2,3,4-Trihydroxybenzylhydrazine

1,2,4-trichlorobenzene.png