ethyl 2-[(2-bromobenzoyl)amino]-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png