sodium methylarsonate- 2-methyl-4,6-dinitrophenol(2:1:1)

1,2,4-trichlorobenzene.png