2-[2-(carboxymethyl)hexoxycarbonyl]benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png