4-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-ethoxy-6-methoxyquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png