6-ethyl--naphthylsulfonyloxy

1,2,4-trichlorobenzene.png